Siirry sisältöön

Säännöt

Yhdistyksen säännöt

Voimassaolevat säännöt: 24.10.2022 08:47:03

1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Irlanninsusikoirat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

2. TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, ohjata ja valvoa irlanninsusikoirien jalostusta, kasvatusta ja käyttöä maassamme ja toimia aatteellisena järjestönä jäsenten kesken näiden koiraharrastuksen edistämisessä.

3. TOIMINTAMUODOT

1. tekee yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä, harjoittaa julkaisutoimintaa ja järjestää keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, antaa neuvoja ja opastusta jäsenilleen sekä järjestää koiranäyttelyitä ja juoksukilpailuja;

2. antaa puolueettomasti ohjeita ja neuvoja irlanninsusikoirien jalostuksessa päämääränään rodun kehittäminen rotumääritelmän mukaisesti;

3. levittää tietoa kenneltoiminnan merkityksestä sekä asianharrastajien että yleisön keskuudessa;

4. harjoittaa yhteistoimintaa niin kotimaassa kuin ulkomailla olevien koirajärjestöjen ja kennelyhdistysten kanssa;

5. seuraa kenneltoimintaa niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, muodostaa rahastoja ja rahoittaa toimintaansa tarvikevälityksellä sekä järjestää arpajaisia asianomaisen luvan saatuaan.

4. JÄSENET

Yhdistyksen varsinaisina jäseninä voivat olla yksityiset henkilöt. Nämä voivat olla vuosi-, perhe- tai lapsijäseniä. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka asuu samassa ruokakunnassa jonkun vuosijäsenen kanssa. Lapsijäseniä voivat olla alle viisitoistavuotiaat (15) lapset, jotka asuvat jonkun vuosijäsenen ruokakunnassa.

Kasvattaja voi esittää kasvattinsa uuden omistajan hyväksymistä yhdistyksen vuosijäseneksi sitoutumalla maksamaan jäsenen ensimmäisen vuoden jäsenmaksun. Kasvattajan maksaman jäsenen jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen kokous.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua yksityisen henkilön, joka on erityisen ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muutoin irlanninsusikoiran jalostus- tai harrastustoiminnassa. Kunniajäseniä voi olla samanaikaisesti enintään viisi (5).

Yksi yhdistyksen hallituksen entisistä puheenjohtajista kerrallaan voidaan hallituksen esityksestä samoilla perusteilla kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi.

Tuomarijäseniä voivat olla tuomarit, joille Suomen Kennelliitto ry on antanut oikeuden arvostella irlanninsusikoiria ja jotka ovat irlanninsusikoirakasvattajia. Tuomarijäsenyyden voi saada vain anomuksesta.

Kannatusjäseniä voivat olla yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt.

Vuosi-, perhe-, kunnia- ja tuomarijäsenelle on äänioikeus. Lapsi- ja kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Jäsenyyden hyväksyy yhdistyksen hallitus. Vain vuosijäsenellä on oikeus rotujulkaisuun.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsenen erottaminen. Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen mikäli jäsen toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on aiheuttanut yhdistykselle taloudellista tai muuta vahinkoa, tai jos jäsen erotetaan Suomen Kennelliitto ry:n jäsenyydestä. Päätöksessään kokouksen on ilmoitettava erottamisen syy. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selvityksen antamiselle. Yhdistyksen kokouksessa jäsen ei ole esteellinen äänestämään itseään koskevassa erottamisasiassa.

5. JÄSENMAKSUT

Vuosi-, perhe-, lapsi- ja kannatusjäsenten on vuosittain suoritettava yhdistyksen jäsenmaksu, jonka suuruuden sekä jäsenmaksun erääntymisajan yhdistyksen syyskokous vuosittain määrää.

Tuomari- ja kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.

Jos jäsen laiminlyö jäsenmaksunsa maksamisen joltain vuodelta, eikä ole maksanut sitä tuon vuoden maaliskuun 31. päivään mennessä maksukehotuksesta huolimatta, yhdistyksen hallitus katsoo jäsenen eronneeksi, jolloin jäsen menettää jäsenyyteensä perustuvan äänioikeuden sekä jäsenetuudet.

Maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta takaisin.

6. HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa valittu puheenjohtaja, kuusi (6) muuta jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen muiden jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Hallituksen muista jäsenistä eroaa vuosittain kolme (3), vuoron mukaan. Varajäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan ja he käyttävät varsinaisen jäsenen äänioikeutta hallituksen kokouksessa, jos varsinainen jäsen ei ole läsnä tai eroaa kesken toimikauden. Varajäsen korvaa eronneen hallituksen jäsenen seuraavaan vuosikokoukseen saakka. Varajäsenet nimitetään saavutetun äänimäärän perusteella; ensimmäinen varajäsen on eniten ääniä saanut. Varajäsenillä on läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Erovuorossa olevat varsinaiset jäsenet ja varajäsenet voidaan valita uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi tarvittaessa asettaa erikoistehtävien hoitamista varten toimikuntia ja määrää niiden toimikauden. Toimikuntien jäsenten ei tarvitse olla hallituksen jäseniä. Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen vähintään neljän (4) sen jäsenistä, puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan heidän joukossaan, ollessa läsnä. Läsnäoloksi katsotaan myös jos hallituksen jäsen osallistuu kokoukseen puhelimitse, sähköpostilla tai muulla etäyhteydellä. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on:

- johtaa yhdistyksen toimintaa, hoitaa sen taloutta ja omaisuutta sekä periä jäsenmaksut.

- hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihdon ja muut juoksevat asiat

- edustaa yhdistystä, tehdä yhdistyksen puolesta sitoumuksia, mikäli ne eivät kuulu yhdistyksen kokouksen päätettäväksi

- tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokoukselle sopiviksi harkitsemistaan toimenpiteistä

- kutsua jäsenet yhdistyksen kokouksiin

- valmistella ja esitellä yhdistyksen kokouksille sääntöjen mukaan esitettäväksi määrätyt asiat

- pitää yhdistyksen jäsenistä jäsenluetteloa tai valita joku yhdistyksen jäsenistä pitämään jäsenluetteloa

- toimeenpanna yhdistyksen kokouksen tekemät päätökset

- päättää jäsenyyksistä eli uusien jäsenten hyväksymisestä ja kirjaa erostaan ilmoittaneet jäsenet sekä jäsenmaksun sääntökohdan 5 mukaisesti suorittamatta jättäneet eronneeksi.

- tiedottaa jäsenistöä hallituksen päätöksistä sekä muista toimintaan liittyvistä asioista yhdistyksen virallisilla tiedotuskanavilla tai yhdistyksen julkaisussa

- noudattaa toiminnassaan avoimuuden periaatetta

- huolehtia toimintansa riittävästä tiedottamisesta siten, että päätöksentekoon ja sen valmisteluun liittyvät pöytäkirjat niihin liittyvine asiakirjoineen ovat julkisesti ja riittävän ajoissa jäsenten nähtävillä yhdistyksen virallisella tiedotuskanavalla, niiltä osin kun henkilötietolaki tai muu henkilötietoihin liittyvä erityislainsäädäntö ei sitä estä.

7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. Hallitus voi valtuuttaa puheenjohtajan, sihteerin tai rahastonhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen juoksevissa asioissa.

8. TILIT JA TOIMINNANTARKASTUS

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Yhdistyksellä on yksi (1) toiminnantarkastaja ja hänellä varahenkilö. Toiminnantarkastajan toimikausi on kalenteri vuosi. Tilinpäätös on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta.

9. YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisesti kullekin jäsenelle tai julkaisemalla se yhdistyksen jäsenlehdessä tai vaihtoehtoisesti yhdistyksen internet-sivuilla tai toimitettava sähköpostitse jokaiselle jäsenelle jäsenrekisteriin merkittyyn osoitteeseen.

10. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Vuosittain pidetään kaksi (2) varsinaista yhdistyksen kokousta, kevätkokous viimeistään huhti-toukokuussa ja syyskokous syys-marraskuussa. Yhdistyksen kokoukset on mahdollista järjestää myös osittain etäyhteydellä. Käyttääkseen äänioikeuttaan etäkokouksessa, jäsenen tulee ennakkoilmoittautua kokoukseen.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on pidettävä viimeistään kuuden (6) viikon kuluessa pyynnön esittämisestä.

11. YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Kevätkokous

1. Kokous avataan.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja.

3. Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5. Esitetään hallituksen toimintakertomus edellisen vuodentoiminnasta ja edellisen vuoden tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan niistä antama lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille tili- ja vastuuvelvollisille.

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat.

Syyskokous

1. Kokous avataan

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja.

3. Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5. Esitetään ja vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma.

6. Päätetään jäsenmaksujen suuruus sekä jäsenmaksujen erääntymisaika seuraavalle kalenterivuodelle.

7. Vahvistetaan hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkiot seuraavalle kalenterivuodelle.

8. Esitetään ja vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden talousarvio.

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi.

10. Valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle kahdeksi (2) vuodeksi uudet hallituksen jäsenet sekä kaksi (2) varajäsentä yhdeksi (1) kalenterivuodeksi.

11. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkastamaan seuraavan vuoden hallintoa ja tilejä.

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat. Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokoukseen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään 4 viikkoa ennen kokousta siten, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

13. YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen yhdistyksen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti kenneltoiminnan hyväksi. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Päätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä on oltava vähintään kuukausi.

Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

14. YHDISTYSLAIN SOVELTAMISESTA

Mikäli säännöistä ei muuta johdu, noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa yhdistyslakia.