Siirry sisältöön

Säännöt

SUOMEN IRLANNINSUSIKOIRAT R.Y.

Yhdistyksen säännöt

Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 4.11.2018 ja  kevätkokouksessa 14.4.2018. Vahvistettu PRH:ssa 4.6.2019.

1.  NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Irlanninsusikoirat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

2.  TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, ohjata ja valvoa irlanninsusikoirien jalostusta, kasvatusta ja käyttöä maassamme ja toimia aatteellisena järjestönä jäsenten kesken näiden koiraharrastuksen edistämisessä.

3.  TOIMINTAMUODOT

  1. tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä, harjoittamalla julkaisutoimintaa ja järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, antamalla neuvoja ja opastusta jäsenilleen sekä järjestämällä koiranäyttelyitä ja juoksukilpailuja;
  2. antamalla puolueettomasti ohjeita ja neuvoja irlanninsusikoirien jalostuksessa päämääränään rodun kehittäminen rotumääritelmän mukaisesti;
  3. levittämällä tietoa kenneltoiminnan merkityksestä sekä asianharrastajien että yleisön keskuudessa;
  4. harjoittamalla yhteistoimintaa niin kotimaassa kuin ulkomailla olevien koirajärjestöjen ja kennelyhdistysten kanssa;
  5. seuraamalla kenneltoimintaa niin kotimaassa kuin ulkomailla.                              

Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, muodostaa rahastoja ja rahoittaa toimintaansa tarvikevälityksellä sekä järjestää arpajaisia asianomaisen luvan saatuaan.

4.  JÄSENET

Yhdistyksen varsinaisina jäseninä voivat olla yksityiset henkilöt. Nämä voivat olla vuosi-, perhe- tai lapsijäseniä. Perheenjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka asuu samassa ruokakunnassa jonkun vuosijäsenen kanssa. Lapsijäseniä voivat olla alle viisitoistavuotiaat (15)lapset, jotka asuvat jonkun vuosijäsenen ruokakunnassa. Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua yksityisen henkilön, joka on erityisen ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muutoin irlanninsusikoiran jalostus- tai harrastustoiminnassa. Yksi yhdistyksen hallituksen entisistä puheenjohtajista kerrallaan voidaan hallituksen esityksestä samoilla perusteilla kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi. Tuomarijäseniä voivat olla tuo marit, joille Suomen Kennelliitto ry on antanut oikeuden arvostella irlanninsusikoiria ja jotka ovat irlanninsusikoirakasvattajia. Tuomarijäsenyyden voi saada vain anomuksesta. Kannatusjäseniä voivat olla yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt. Vuosi-, perhe-, kunnia- ja tuomarijäsenillä on äänioikeus. Lapsi- ja kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Jäsenyyden hyväksyy yhdistyksen hallitus. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen tulee voimaan kalenterivuoden päättyessä. Jäsenen erottaminen. Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen, mikäli jäsen toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on aiheuttanut yhdistykselle taloudellista tai muuta vahinkoa. Päätöksessään kokouksen on ilmoitettava erottamisen syy. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selvityksen antamiselle. Yhdistyksen kokouksessa jäsen ei ole esteellinen äänestämään itseään koskevassa erottamisasiassa.

5.  JÄSENMAKSUT

Vuosi-, perhe-, lapsi- ja kannatusjäsenten on vuosittain suoritettava yhdistyksen jäsenmaksu, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous vuosittain määrää. Hallitus määrää vuosittain jäsenmaksun erääntymisajan. Tuomari- ja kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua. Jos jäsen laiminlyö jäsenmaksunsa maksamisen joltain vuodelta, eikä ole maksanut sitä tuon vuoden loppuun mennessä, voi yhdistyksen hallitus katsoa jäsenen eronneeksi. Maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta takaisin. Hallitus voi lisäksi määrätä ajankohdan, jonka jälkeen jäsenmaksunsa laiminlyönyt jäsen menettää jäsenyyteensä perustuvat palveluetunsa.

6.  HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa valittu puheenjohtaja, kuusi (6) muuta jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen muiden jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Hallituksen muista jäsenistä eroaa vuosittain kolme (3), vuoron mukaan. Varajäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan ja he käyttävät varsinaisen jäsenen äänioikeutta hallituksen kokouksessa, jos varsinainen jäsen ei ole läsnä tai eroaa kesken toimikauden. Varajäsen korvaa eronneen hallituksen jäsenen seuraavaan vuosikokoukseen saakka. Varajäsenet nimitetään saavutetun äänimäärän perusteella; ensimmäinen varajäsen on eniten ääniä saanut. Varajäsenillä on läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Erovuorossa olevat varsinaiset jäsenet ja varajäsenet voidaan valita uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi tarvittaessa asettaa erikoistehtävien hoitamista varten toimikuntia ja määrää niiden toimikauden. Toimikuntien jäsenten ei tarvitse olla hallituksen jäseniä. Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen vähintään neljän (4) sen jäsenistä, puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan heidän joukossaan, ollessa läsnä. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa.

7.  YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. Hallitus voi valtuuttaa puheenjohtajan, sihteerin tai rahastonhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen juoksevissa asioissa.

8.  TILIT JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Yhdistyksellä on yksi (1) toiminnantarkastaja ja hänellä varahenkilö. Toiminnantarkastajan toimikausi on kalenteri vuosi. Tilinpäätös on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta.

9.  YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisesti kullekin jäsenelle tai julkaisemalla se yhdistyksen jäsenlehdessä tai vaihtoehtoisesti yhdistyksen internet-sivuilla.

10.  YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Vuosittain pidetään kaksi (2) varsinaista yhdistyksen kokousta, kevätkokous viimeistään huhti-toukokuussa ja syyskokous syys-marraskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on pidettävä viimeistään kuuden (6) viikon kuluessa pyynnön esittämisestä.

11.  YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Kevätkokous

 1. Kokous avataan.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja.
 3. Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat.
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 5. Esitetään hallituksen toimintakertomus edellisen vuoden toiminnasta ja edellisen vuoden tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan niistä antama lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille tili- ja vastuuvelvollisille.
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat.

Syyskokous

 1. Kokous avataan
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja.
 3. Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat.
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 5. Esitetään ja vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma.
 6. Päätetään jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
 7. Vahvistetaan hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkiot seuraavalle kalenterivuodelle.
 8. Esitetään ja vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden talousarvio.
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 10. Valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle kahdeksi (2) vuodeksi uudet hallituksen jäsenet sekä kaksi (2) varajäsentä yhdeksi (1) kalenterivuodeksi.
 11. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkastamaan seuraavan  vuoden hallintoa ja tilejä.
 12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat.  Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokoukseen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12.YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen yhdistyksen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti kenneltoiminnan hyväksi.